Главная

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня "в лесу родилась ёлочка"  - "Ой соо түроо хасуури" 

1.В лесу родилась елочка,
Ой соо түроо хасуури,
В лесу она росла,
Ой соо тэрч ургаа,
Зимой и летом стройная,
Үбэл баа зундаа жэрэгэр,
Зеленая была.
Ходол ногоон байгаа.

2.Метель ей пела песенку:
Шуурган тэрээндээ дуу дуулана
"Спи, елочка, бай-бай!"
«Унтыш, хасуури, баю-бай»!
Мороз снежком укутывал:
Хүйтэн жавар цасаар хучажа:
"Смотри, не замерзай!"
«Даараад намда үзэ!»

3.Трусишка зайка серенький
Аймхай борохон чандаган
Под елочкой скакал.
Хасуури доро гуйгоо.
Порою волк, сердитый волк
Заримдаа чоно,ууртай чоно
Рысцою пробегал.
Хатаржа гүйсэн.

4.Чу! Снег по лесу частому
Чу! Цас удхэхэн ой соогоо 
Под полозом скрипит;
Чараг доро хабирна;
Лошадка мохноногая
Сэгсэгэр хүлтэй морин
Торопиться, бежит.
Гүйдлээрээ яарана.

5.Везет лошадка дровенки
Морихон түлеэ чэрэжэ,
А в дровнях старичок, [мужичок]
Түлеэн соо үбгэжоол,
Срубил он нашу елочку
Сабшаа манай хасууриимнай
Под самый корешок.
Үндэсэн хурэтэр.

Теперь она, нарядная,
Тиигээд мүнөө иимэ гоё
На праздник к нам пришла
Найрта манда ерээ
И много, много радости
Олон, олон баярнууды 
Детишкам принесла
Хүүгэдтэ асараа.

Слова Раиса Адамовна Кудашева 
Музыка - Леонид Карлович Бекман 

Хяагтын аймагай Хоронхойн сургуулиин сурагшад оршуулаа.
Перевод песни сделали участники конкурса по бурятскому языку ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ школьники из Харанхойской Средней Общеобразовательной Школы Кяхтинского района. 

В Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева завершился XXVI конкурс по бурятскому языку"Эхэ Хэлэн -Манай Баялиг" , который прошел при поддержке Информ Полис.

Результаты конкурса по бурятскому языку среди школьников "Эхэ Хэлэн -Манай Баялиг". 
Участие приняли 70 команд , общее количество участников составило свыше 650 человек. 
Конкурс прошел при поддержке ИНФОРМ ПОЛИС . 
Первые три места заняли команды: 
1. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм. набрав общее количество баллов - 98,6
2. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг. 98
3. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда сургуули. 92,7

Результаты по номинациям и общий список по местам смотрите ниже:


«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». 
БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ СУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 
XХVI НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН»
гэжэ номинациин зургаан үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд
1. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
2. Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
3. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули
4. Захааминай аймагай Хуртагын дунда сургуули
5. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
6. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда сургуули

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ
I СУУРИ Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда сургуули
II ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
III ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг


ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

I СУУРИ Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда сургуули
II СУУРИ Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда сургуули
III СУУРИ Буряад Уласай үндэсэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

«Саяны» гэсэн Тунхэнэй нютагай нэгэдэл , Забанова Оюна Александровна 
Микрофон «Дуулаха дуратайб» 10-ти лучшим командам
- Ахын аймагай Өөрлигэй дунда сургуули
- Ахын аймагай Сорогой интернат- сургуули
- Баргажанай аймагай Лугшаханай дунда сургуули
- Захааминай аймагай Михайловкын дунда сургуули
- Захааминай аймагай Мэлын дунда сургуули
- Захааминай аймагай Хуртагын дунда сургуули
- Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

УРАН ГАРТАН
I СУУРИ Дармаева Лена, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II ҺУУРИ Табхаева Хэшэгма, Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда Сургуули
III СУУРИ Унсуева Алтана, Ахын аймагай Өөрлигэй дунда сургуули

МОДОН ДАРХАН
I СУУРИ Цыбиков Хангал, Захааминай аймагай Хуртагын дунда сургуули
II СУУРИ Сыренов Алдар, Ахын аймагай Өөрлигэй дунда сургуули
III СУУРИ Раднаев Хайдап, Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб

УРАН БАРИМАЛ
I СУУРИ Рампилова Адиса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
II СУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
III СУУРИ Тушинова Галина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Үетэн" бүлгэм


ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН
I СУУРИ Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
II СУУРИ Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
III СУУРИ Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг

 

1. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм. 98,6
2. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг. 98
3. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда сургуули. 92,,7
4 Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули 92,6
5 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 88,3
6. Ахын аймагай Өөрлигэй дунда сургуули 87,5
7. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули 87,1
8. Захааминай аймагай Мэлын дунда сургуули 87
9. Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда сургуули 85,8
10. Захааминай аймагай Хуртагын дунда сургуули 83
11. Буряад Уласай үндэсэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 81,8
12. Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда сургуули 81,5
13. Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда сургуули 78,5
14. Хяагтын аймагай суглуулагдамал "Найрамдал" бүлэг 76
15. Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда сургуули 75,6
16. Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда сургуули 72,3
17. Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда сургуули 71,2
18. Баргажанай аймагай Лугшаханай дунда сургуули 71,1
19. Ахын аймагай Сорогой интернат- сургуули 68,2
20. Хяагтын аймагай Алтайн дунда сургуули 67,2
21. Зэдын аймагай Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг 66,3
22. Сэлэнгын аймагай Үбэр -Зөөхэйн дунда сургуули 64,1
23. Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда сургуули 62
24. Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда сургуули 61,2
26. Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда сургуулиин "Дүхэриг" бүлэг 60,7
25. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Үетэн" бүлгэм 60,7
27. Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда сургуули 59,3
28. Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 59,2
29. Яруунын аймагай Мужыхын дунда сургуули 57,1
30. Захааминай аймагай Михайловкын дунда сургуули 54,2
31. Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда сургуули 53,5
32. Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда сургуули 53,2
33. Ивалгын аймагай Ивалгын дунда сургуули 52
34. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда сургуули 51,9
35. Загарайн аймагай Асагадай ба Эрхиригэй сургуулинуудай суглуулагдамал бүлэг 51,5
36. Ивалгын аймагай Ивалгын дунда сургуулиин «Баян Тугад» бүлгэм 50,5
37. Зэдын аймагай Боргойн дунда сургуули 49,5
38. Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал "Тэрэнги" бүлэг 47,3
39. Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда сургуули 43,7
40. Ивалгын аймагай Сотниковой дунда сургуули 1-дэхи бүлэг 40,5
41. Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 1-дэхи ба 6-дахи дунда сургуулинуудай «Эбтэй бүлгэм» 40,2
42. Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын интернат- сургуули 39
43. Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда сургуули 38,5
44. Зэдын аймагай Инзагатын дунда сургуули 36,5
45.Ивалгын аймагай hужаагай дунда сургуулиин «Мушэд» бүлгэм 36,5
46.Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-сургуули 34,7
47.Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда сургуули 34,7
48. Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда сургуули 33
49. Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда сургуули 32
50. «Буряад үнэн» сониной "Найдал" бүлэг 31,5
51. Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда сургуули 29,7
52. Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда сургуули 28,5
53. Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда сургуули 28
54. Улаан-Үдэ хотын 56-дахи дунда сургуули 27,5
55. Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда сургуули 27
56. Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда сургуули 25,5
57. Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда сургуули 25
58. Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда сургуули 25
59. Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда сургуули 25
60. Хяагтын аймагай Субэгтын дунда сургуули 24,2
61. Ивалгын аймагай сужаагай дунда сургуулиин «Одод» бүлгэм 22,5
62. Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда сургуули 21,5
63. Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда сургуули 20,2
64. Ивалгын аймагай Сотниковой дунда сургуули 2-дохи бүлэг 14,5
65. Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда сургуули 14
66. Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда сургуули 12,7
67. Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда сургуули 12,5
68. Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда сургуули 12
69. Хяагтын аймагай Хяагтын Адагай дунда сургуули 10,5
70. Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда сургуули 3

Хулгана сагта (һүни дунда — 23:00-1:00) түрэһэн хүн хэшэг ехэтэй, хайшаа ошоноб олзо олохо, шударгуу зөөлэн аашатай. 

Монгол туургата арад зон эртэ дээрэ үеһөө саг тухай нарин ойлгосотой байһан бэлэй. Тэдэнэй байдалдаа тааруулан болбосоруулжа, хэрэглэһээр ерэһэн һэеы гэр болбол нэгэ ёһондоо сагаа тодорхойлон мэдэхэ зэбсэг «наранай сагай» үүргэ гүйсэдхэдэг байһан гээшэ. Һэеы гэрэй тооноор ороһон наранай гэрэл гэр соо сохом юун дээрэ тудаһаарнь хэды саг болоһые тодорхой мэдэжэ болохо юм. 

«Мэргэд гарахын орон нэрэтэ барамидай аймаг оршобой» гэдэг номдо: «Үбшэгүй хүнэй 360 амисхалые нэгэ мүшэ, жаран мүшые нэгэ хоног, гушан хоногые нэгэ һара, арбан хоёр һарые нэгэ жэл» гэжэ бэшэһэн байдаг. Нэгэ хоногые 12 саг болгожо хубаагаад, хоногой сагые 12 жэлэй нэрээр нэрлэһэн байдаг. Иимэһээ нэгэ сагынь мүнөөнэй хоёр сагтай таараха болоно: 

Хулгана — һүни дунда — 23:00-1:00 
Үхэр — һүни дундын хойно — 1:00-3:00 
Бар — гэгээ шарлаха — 3:00-5:00 
Туулай — үүр сайха — 5:00-7:00 
Луу — наран мандаха — 7:00-9:00 
Могой — наран хөөрэхэ — 9:00-11:00 
Морин — үдэ дунда — 11:00-13:00 
Хонин — үдэ хэлбыхэ — 13:00-15:00 
Бишэн — наран орохын урда — 15:00-17:00 
Тахяа — наран орохо (жаргаха) — 17:00-19:00 
Нохой — боро хараан — 19:00-21:00 
Гахай — одод гараһан хойно — 21:00-23:00 

Үбэлэй гурбан һарада луу сагта наран гарадаг, харин хабар зунай һарануудта туулай сагта гарадаг байна. 

Ямар сагта түрэһөөрнь хүнэй хуби заяа, зан абариие тодорхойлхо аргые монголшууд зурхайн номдоо эли тодоор үгүүлһэн байдаг: 

Хулгана сагта түрэһэн хүн хэшэг ехэтэй, хайшаа ошоноб олзо олохо, шударгуу зөөлэн аашатай. 

Үхэр сагта болбол үгэ сэхэ, үлзытэ болохо. 

Бар сагта түрэһэн хүн хэшэг ехэ, бэлэг түргэн, хүнэй үгэ дуулахагүй. 

Туулайда болбол нэрэ олохо, эдихэ, үмдэхэ юумэн элбэг. 

Луу сагта түрэһэн хүн эдихэ, үмдэхэ юумэн элбэг, наһа нэмэхэ бүреэ олзо олохо. 

Могой сагта түрэһэн хүн ааша һайн болобошье, хүрьгэндөө халатай. 

Морин сагта түрэһэн хүн ааша һайтай, ураг түрэлдөө хүндэлэгдэхэ. 

Хонин сагта түрэһэн хүн ааша һайн, ёһо түрые мэдэхэ, хэшэг ехэтэй. 

Бишэн сагта түрэһэн хүн бэлэг түргэн, үйлэ амгалан, һайн байна. 

Тахяа сагта түрэһэн хүн зүб һайн ябаха. 

Нохой сагта түрэһэн хүн сэдьхэл хомхой, жэжэ юумэндэ зобохо. 

Гахай сагта түрэһэн болбол эдихэ, үмдэхэ юумэн элбэг, мэргэн үгэтэй гэжэ бэшэһэн байдаг.

Автор уникального издания Ардан Ангархаев представил три тома Этимологического словаря бурятского языка и рассказал об истории и идеи создания. 

Стоит отметить, что Этимологический словарь бурятского языка – первый научный труд в области этимологических исследований бурятского языка. Словарь имеет собственно этимологический аспект, также аспект сравнительного анализа в алтайской семье языков: монгольских, тюркских, тунгусо-маньчжурских, с частичным охватом корейского языка. Исследуются фонетические, словообразовательные и семантические аспекты в корневой лексике бурятского языка.

На презентации книг приняли участие государственные и общественные деятели, писатели, учёные, журналисты, артисты, студенты БГУ и земляки А.Л. Ангархаева.

Презентация прошла 1 ноября в Центре деловых встреч и переговоров.

Ардан Лопсонович Ангархаев - доктор исторических наук, кандидат филологических наук, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, заслужен­ный работник культуры России, народный писатель РБ, почетный гражданин Тункинского района Бурятии, лауреат Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства. Он удостоен высшей общественной награды России «Лучшие люди России», а также высшей награды Союза журналистов России. Награжден орденом Дружбы, медалью им. Агвана Доржиева. Был избран председателем правления Союза писателей Бурятии, секретарем Союза писателей России. Воображение, вдохновение, дар проникновения, глубоко человеческое понимание мира, явлений истории позволили ему создать такие произведения, которые вызывают эмоциональный, интеллектуальный отклик в умах и сердцах читателей. За все годы творческой деятель­ности он написал и издал более 70 книг художественных про­изведений и научно-исследовательских монографий.

25 октября в библиотеке ВСГУТУ прошел конкурс «Эрхим диктант» на бурятском языке в рамках республиканской недели бурятского языка. Организаторами конкурса выступили методкабинет библиотеки университета и кафедра «Русский язык». 
В конкурсе приняли участие студенты, магистранты, а также преподаватели и сотрудники университета. Текст диктанта представлял отрывок из романа Ц. Жимбиева «Талын харгынууд». 

Результаты конкурса следующие: 

I место - Пунсыков Жаргал (ЮФ, 577-2), 

II место - Додиева Альбина (ТК 28-2), 

III место – Цыбиков Еши-Жалсан (М278). 

Среди участников, представлявших взрослое население I место заняла Цыбикова Лидия Борисовна (Преподаватель ТК ВСГУТУ). 

Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов!

1) Үглөө бүри шэнээр уһа бусалгаад уухада, эгээ шадалтай эм болохо

2) Һүниндөө бусалгаһан уһан ба бэлдэһэн сай хонуулжа, үглөөдэрынь уубал, хоро болохо

3) Үглөө бүри үхэртэ худагай ус уулгабал, тэрэ үхэр дааража, тураха

4) Хүбшэ тайгада нэгэ үдэрөөр гарахадаа, гурбан хоногой эдеэ абаха хэрэгтэй

5) Хонидоо халуунай сагта хужарлуулхада, голдо бэшэ хадын бооридо элһэн дээрэ хэбтүүлхэдэ таргалха

6) Ургын хэрэг юум гэбэл, үбшэн хони ургаар барижа эмшэлхэ ба мори барижа һургаха

7) Гаазай дулаан агаар ба арһа халаана, модоной ба нүүрһэнэй дулаан мяха халаана, хониной шэбхын дулаан яһанай сэмгэ халаана

8) Тэмээн ботого гаргаад, долоон хоног үбдэдэг, тиимэ ушарһаа басагадта тэмээнэй нооһон хубсаһа үмдэхэдэ муу

9) Абаһаа яһа, эжыһээ шуһа болон бусад бэеын юумэ абадаг, тиимэ ушарһаа, аба эжыгээ хүндэлхэ ёстой

10) Эрэ хүнэй наһатай болоходо, зүрхэнэй хана болон һудал зузаарна, тиимэ ушарһаа арһа элдэжэ байбал, зүрхэн нимгэн байжа, удаан наһална

11) Хүнэй гарай хурган рид хубилгаанай эдитэй гэдэг, тиимэһээ гараараа ажаллажа шадаха хүн нэрэ алдартай, сүлөө байха (удхынь гаргана гүб?)

12) Һэеы гэртэ нэгэ сагай туршада агаар дүшэ дахин һэлгэгдэнэ, шулуун гэртэ нэгэ хоногто хоёр дахин һэлгэгдэнэ

13. һанал зориг (воля) хүсэтэй, бата бэшэ, өөртөөл байха еһотой (Юун гэһэн удхаб?)

14. Хүниие магтаад, омогоо даранабди, хүниие хараагаад, өөрыгөө хараалганабди

15. Хүнэй бэе олохо гээшэ ехэ хүндэ. Жэшээ:
а) Олон сагаан будаа зүүнэй үзүүр дээрэ адхахада, али нэгэнэйнь тэрэ үзүүр дээрэ тогтоһонтой адли.
б) Хана руу шэдэһэн олон борсогой (горохой) али нэгэнэйнь ханада тогтоһонтой адли
в) Зуун жэл соо нэгэ дахин мэлхэйн уһанһаа бултайхада, хүзүүндэнь хомууд углаһантай адли

16) Эсээб гэһэн бодол ухаандал байдаг, бэедэ тэрэ үгы

17) Нэгэ юумэ(хэрэг)эхилээд,хаяхада ехэ муу

18) Милаанай баярта Умай тэнгэри баярлуулна

19) Нэгэ юумэ эхилхэдээ,заабол ухаандаа удаан тогтоожо үзэгты (Этигэлэй Хамбын сургаалаас)

20) Хии мори хиисхүүлхын эрдэм, хүнэй 6 эрхэ:
а) нюдөөрөө хараха
б) шэхээрээ соносохо
в) хамараараа үнэрдэхэ
г) хэлээрээ амасаха
д) арһаараа мэдэрхэ
е) сэдьхэлээрээ ойлгохо……гээшые хурсаар барихын түлөө

Лекция "Буряад хэлэнэй ерээдүй / Будущее бурятского языка", ректора буддийского института Даши Чойнхорлин, доктора буддийской философии Геше Дымбрыл багша.

Зал заседаний Ученого совета Бурятского государственного университета 

20 октября 2018 года завершился XXV конкурс по Бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ" 
в Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева, Иволгинский дацан. 

Инициатор и организатор: Буддийская традиционная Сангха России 
Конкурс прошел при поддержке:
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Издательский дом "Буряд Унэн" . 
После летних каникул школьники собрались вновь чтоб состязаться в знаниях бурятского языка . Отличие этого конкурса в том, что каждый район или определенные рода могут отвечать и говорить на своем бурятском языке отличающемся от других мест. И оценки рассматриваются именно за знание своего родного языка. 
В этом конкурсе были внесены изменения, школьники должны были известные песни в России перевести на бурятский язык и спеть. Оценки выставляли за правильный перевод, выполнили это задание почти все школы. 
Результаты по разным конкурсам и номинациям и так же общие результаты смотрите ниже . 
Первое место заняли школьники из села Харлун Бичурского района набрав 101,2 балла в общем по итогам всех конкурсов сегодняшнего дня. 

В юбилейном конкурсе участвовали более 50 школьных команд из 15 районов республики Бурятия и так же 1 команда из Иркутской области.
Торжественное открытие конкурса состоялось в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева. В мероприятии принимали участие Пандито Хамбо Лама Буддийской Традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев, заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Баир Цыренов, министр культуры РБ Соелма Дагаева, главы муниципальных образований, почетные гости, в числе которых известный бурятский сумоист Анатолий Михаханов.
От имени Правительства Республики Бурятия Баир Цыренов поблагодарил Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева за проведение столь масштабного и значимого мероприятия, поприветствовал всех участников и организаторов конкурса.
В своем выступлении он отметил, что Глава республики и Правительство Бурятии уделяет большое внимание развитию и сохранению бурятского языка, работает госпрограмма, выделяются субсидии, оказывается грантовая поддержка для реализации проектов, направленных на повышение статуса языка.
«Мы будем продолжать поддерживать конкурс, сегодня как никогда для участия в нем приехало много ребят. Это говорит о большом интересе к нему и значимости конкурса», - подчеркнул зампред.
Глава Буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, обратившись к юным конкурсантам, сказал: «Сегодня вы будете петь известные песни на родном языке. Послушаем и оценим, как вы их перевели и исполняете. На следующие конкурсы привезете рассказы о своих именитых земляках и о своей родине. Лучшие работы будут печататься в газете «Буряад Үнэн», также их можно будет услышать на радио «Буряад ФМ». Мы все соберем и издадим книгу для сохранения нашего родного языка»
Сейчас ребята демонстрируют свои знания национальных обычаев и традиций. Школьные команды принимают участие в конкурсных заданиях на знание бурятского языка, творческих состязаниях, песенном конкурсе. Также девочки-рукодельницы посоревновались в искусстве шитья бурятской одежды из овчины, а школьники продемонстрировали свои навыки в плотницком ремесле.
Командам-победителям были вручены дипломы и призы. За первое место 30 000 рублей , второе 20 000, третье 10 000 и так же отдельные денежные призы по разным номинациям.Без призов не уезжает ни одна команда. . 

1. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
101,2
2. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
98,7
3. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Үетэн" бүлгэм
92,5

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХV НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН»
гэжэ номинациин зургаан үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд
1. Хэжэнгын аймагай Чесаанай дунда һургуули
2. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
3. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
4. Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
5. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
6. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ
I ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Үетэн" бүлгэм
II ҺУУРИ Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм
III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули


ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ
I ҺУУРИ Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан
II ҺУУРИ Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал "Тэрэнги" бүлэгэй 1-дэхи бүлгэм
III ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг


УРАН ГАРТАН
I ҺУУРИ Буянтуева Алтана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
II ҺУУРИ Токтохоева Баира, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули
III ҺУУРИ Доржиева Дари, Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

МОДОН ДАРХАН
I ҺУУРИ Дашиев Арья, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули
II ҺУУРИ Бадмаев Заято, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
III ҺУУРИ Цыдыпова Надя, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Үетэн" бүлгэм

УРАН БАРИМАЛ
I ҺУУРИ Рампилова Адиса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
II ҺУУРИ Эрдынеев Олзо, Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули
III ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази


ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН
I ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай Гэгээтын дунда һургуули
II ҺУУРИ Дондокова Соелма, Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули
III ҺУУРИ Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлгэм

һуури
Һургуули
оноо(балы) 
1. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
101,2
2. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
98,7
3. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Үетэн" бүлгэм
92,5
4. Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда һургуули
89,4
5. Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм
88,85
6. Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
88,7
7. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
87
8. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлгэм
84,9
9. Хурамхаанай аймагай Гааргын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм
82,7
10. Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан
82,1
11. Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
80,6
12. Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули
80
13. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда һургуули
79,4
14. Хяагтын аймагай суглуулагдамал "Найрамдал" бүлэг
79,3
15. Хэжэнгын аймагай Чесаанын дунда һургуули
77,55
16. Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули
77
17. Ахын аймагай Өөрлигэй дунда һургуули
72,1
18. Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули
69,8
19. Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули
67,9
20. Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули
65,6
21. Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули
64
22. Хэжэнгын аймагай Могсохоной дунда һургуули
63,2
23. Зэдын аймагай Гэгээтын дунда һургуули
62,8
24. Яруунын аймагай Нарһатын 1-дэхи дунда һургуули
62,4
25. Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал "Тэрэнги" бүлэгэй 1-дэхи бүлгэм
62,3
26. Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули
57,6
27. Хориин аймагай Хориин 1-дэхи дунда һургуули
57,5
28. Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули
54,1
29. Сэлэнгын аймагай Үбэр -Зөөхэйн дунда һургуули
50,4
30. Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын интернат
50,3
31. Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб
50
32. Баргажанай аймагай Баргажанай дунда һургуули
48,1
33. Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули
46
34. Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули
44,3
35. Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм
44,1
36. Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал "Тэрэнги" бүлэгэй 2-дохи бүлгэм
42,5
37. Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули
40,3
38. Түнхэнэй аймагай Галбайн дунда һургуули
40
39. Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм
39,6
40. Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули
39,3
41. «Буряад үнэн» сониной "Найдал" бүлэг
38,5
42. Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын гимнази
29,5
43. Улаан-Үдэ хотын 46-дахи дунда һургуули
27
44. Улаан-Үдэ хотын 22-дохи дунда һургуули
26,7
45. Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули
26,2
46. Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи дунда һургуули
25,9
47. Улаан-Үдэ хотын 57-дохи дунда һургуули
23,3
48. Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда һургуули
21,3
49. Улаан-Үдэ хотын 37-дохи дунда һургуули
15,5
50. Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда һургуули
15,3
51. Сэлэнгын аймагай Галуута нуурай 92-дохи һургуули
11,6
52. Улаан-Үдэ хотын 63-дахи дунда һургуули
10,5
53. Улаан-Үдэ хотын 40-дэхи дунда һургуули
8

27 августа 2018 года в 10-00 в конференц-зале Национальной библиотеки состоялась презентация бурятско-русского словаря мурочинских, хилгантуйских бурят.
В словарь вошло около шести с половиной тысяч слов, отображающих жизнь и быт жителей сел Мурочи, Хилгантуй, Бурдуны и Усть-Киран.
Данный словарь необходим для сохранения и развития родного языка. 
Авторы словаря – это учителя Мурочинской СОШ и жители сел Мурочи и Хилгантуй. Данный проект реализовался благодаря Буддийской традиционной Сангхе России, а именно Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву.

Батомункуева Лариса Бабасановна - специалист по общественным связям и национально-региональному компоненту МКУ РУО Кяхтинского района.
" Сегодня мы впервые представляем вам словарь . Этот словарь собирали очень много людей из Мурочи и Хилгантуя , так же и те кто уже выехал от туда, но все же помнят свои слова. Основную работу по сбору слов провели: Вероника Петровна учитель по бурятскому языку Мурочинской СОШ и Виктория Алексеевна Цыдендамбаева учитель бурятского языка Кяхтинского СОШ 3 , так же все учителя Мурочинской средней общеобразовательной школы . 
Сегодня на презентации словаря собрались и друзья с других районов. 

Ширээтэ лама дацана "Балдан Брэйбун" Шареев Бато лама:
"Сегодня мы собрались по необычному случаю, впервые в Бурятии выходит словарь,где собраны слова местного населения говорящих на своем отличающемся от других поселений словами. Следуя этому примеру так же в Кяхтинском районе будем еще 8 словарей выпускать. 
Данный словарь станет толчком для изучения своего языка, в последующем я сам изучу словаря и дам комментарий по этому словарю" . 

Глава поселения МО "Мурочинское" Юролтуев Сергей Владимирович 
" Я думаю что эти слова в словаре непростые , ведь первый дацан в России был именно в местности Хилгантуй и все прихожане жившие вокруг дацана говорили именно на этом языке, первые местные ламы разговаривали тоже на этом языке. И в дальнейшем жители Хилгантуя и Мурочи смогут обучать своих детей на своем языке, на котором они разговаривали всегда, им будет легче , ведь теперь у них будет под рукой словарь" 

Шарагчинова Вероника Петровна учитель бурятского языка в Мурочинской средней школе 
" Когда Хамбо Лама обратился к нам , чтоб мы создали свой словарь , никто не знал как его создавать, как писать, какие правила использовать и так далее... Ведь этот словарь был был самый первый, и было очень сложно . И каждый начал писать по своему. 
Но в последующем мы начали участвовать в конкурсе по бурятскому языку "Эхэ Хэлэн Манай Баялиг" и в положении было написано создать словарь на своем говоре местного населения. И постепенно мы начали наполнять словарь новыми словами. Виктория Алексеевна Цыдендамбаева учитель 3 школы в Кяхте нам помогала, проверяла нас , наши слова, правильно ли мы пишем или нет, ведь она сама с Хилгантуя. Так она исправила все слова и стала втором автором словаря, соавтор. "

Директор Мурочинской СОШ Мункуева Евгения Баяновна 
" Добрый уважаемые друзья и гости. Сегодня у нас праздник для жителей сел Мурочи и Хилгантуя . Я очень рада что коллектив школы внес большой вклад в создание данного словаря.Основную работу проводили конечно же учителя на протяжении 4 лет . Сперва мы собирали тематические и обиходные слова.Я благодарна за из усердство и вклад .Очень рада что словарь вышел в свет. Этот словарь достиг 6500 слов конечно же благодаря нашему Досточимому Пандито Хамбо Ламе Дамба Аюшееву, который ежемесячно нам ставил цели , задачи , собрать (500, 1000, 1500 и так далее ). в следующем месяце достичь столько то слов и так на протяжении 4 лет. И конечно же учителя старались все это выполнять.И на сегодняшний день словарь так включил 6500 слов. Мы были очень рады когда нам сказали что наш словарь будет издаваться первым в Бурятии , при чем бесплатно, но были вдвойне рады когда узнали что это наш Земляк с Кяхтинского района Вамбуев Чингис Борисович . Ему от всех жителей Мурочи и Хилгантуя выражаем благодарность .И мы надеемся что словарь будет в каждом доме и будет очень нужным. ". 

Найдан Чимбеев , представитель от имени главы Кяхтинского района 
" Я очень рад что в свет вышел такой словарь. Два года назад я работал помощником главы и глава попросил меня посодействовать по каким то вопросам между городом и деревней . 
И работа шла кипела , и к концу стал вопрос , кто станет меценатом словаря , и хорошо что у нас есть молодой перспективный Земляк который помог нам выпустить этот словарь. Эта книга очень хорошо оформлена , в красивом переплете твердом. Спасибо ему что согласился и оперативно все это выпустили мы. 
Выражаю благодарность составителям словаря, за то что трудились в сборе слов в нерабочее время и на безвозмездной основе. Это большой труд. И так же всем кто помогал . " 

Тугульдуров Алексей- житель уроженец села Мурочи
" Первым хочу поблагодарить Хамбо Ламу за проделанную работу, учителям и всем . 
Сейчас самое нужное время для выпуска этого словаря и хорошо что это получилось. 
Когда книгу вышла , мы в группе вайбере выложили фото словаря, и многие начали спрашивать почему написано слово Бурайд в названии - вместо привычного нам Буряд . И это слово мы взяли не просто так написали, а так именно произносили наши дедушки и бабушки, говорили Бурайд арад зон, поэтому мы так написали . 
И вот когда вышел словарь , это словарь не надо держать на алтаре и молиться ему, надо его читать каждый день, чтоб листы почернели от использования, от перелистывания. Если порвется заклеить и дальше пользоваться, и даже если вы вспомнили какое то слово , можно прямо сверху написать слово , то есть добавлять слова, и в будущем мы может еще с дополнениями выпустим словарь "

Владимир Гармаев уроженец села Бурдуны 
" Очень хорошая книга вышла, обложка и оформление хорошее" 

Баста Гуруевич заслуженный артист Бурятии 
-" Это очень большое событие для района и мне хотелось бы сказать словами ученных " Как только человек свой язык забывает, все, народ вымирает" , проделана очень большая работа, я согласен что это надо делать и поддерживать, спасибо всем" . 

Идея выпустить бурятско-русский словарь - проект по сохранению языка различий бурятского народа появилась в 2014 году. И с этого времени началась долгая и кропотливая работа по его созданию. Данный проект направлен на сохранение национальной бурятской культуры и бурятского языка. Данный проект реализуется благодаря Буддийской Традиционной Сангхе, XXIV Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву. Вот и сегодня, 27 августа в Национальной библиотеке прошла презентация первого словаря Кяхтинского района - бурятско-русского словаря Мурочинских, Хилгантуйских бурят. На презентации присутствовали представители Буддийской традиционной Сангхи: Шэрээтэ лама дацана Балдан Брэйбун Бато Шареев, пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи Балданов Тубдэн лама, помощник Главы МО "Кяхтинский район" в городе Улан-Удэ Найдан Данзанович Чимбеев; один из авторов словаря Вероника Петровна Шаракчинова - учитель бурятского языка Мурочинской школы; консультанты - ветераны труда Яна Доржиевна Мункуева и Цырма Дашинимаевна Тулесонова; член Союза писателей Республики Бурятия Владимир Чимит-Доржиевич Гармаев; представители Кятинского землячества, выходцы сел Мурочи, Хилгантуй, представители СМИ. 
Словарь содержит около 6500 слов. В него включены слова, которыми пользуются жители сел Мурочи, Хилгантуй, Усть-Киран и Бурдуны Кяхтинского района. Словарь содержит также религиозные термины, названия буддийских святынь. В него вошла лексика, характеризующая разные стороны повседневной жизни и традиционной деятельности населения, материальную и духовную культуру бурят, богатый и разнообразный мир природы прекрасного края. 

Таким образом, словарь, по своему назначению словарь , стал настоящей энциклопедией. Он может стать полезным источником для изучения культурного своеобразия своего родного края.

Хочется отметить, что издание словаря состоялось благодаря поддержке уроженца села Большой Луг Кяхтинского района Вамбуева Чингиса Борисовича.

Хундэт Хамбо Лама Дамба Аюшеевы хэлснээр: "Хиагт нютгы тусламджаар эн толь хэвлэгдэдж, нютгы дзоны хэрэглэх ном болоод, гэрынь шэмэг, дзүрхнынь бахархал, ухаанынь багш, санаанынь нүхэр болх гэдж найднав

Для выпуска Ноехонского словаря 1 мая в здании Феникса г. Улан-Удэ прошел концерт Марафон для создания Ноехонского бурятского словаря. 

300 с лишним выходцев и жителей с Ноехона пришли на благотворительный марафон, этот вечер можно сказать стал местом встречи всех жителей . Ведь многие годы они не видели друг друга, а тут собрались все как один на защиту свого словаря . 

Ноехонцы с раннего утра начали готовиться к марафону, кто живут в Ноехоне, уже с раннего утра встав сделав по хозяйству работы выезжали в спешке на марафон. Артисты выехали с самого раннего утра, с 6 часов утра. Еще даже не было и двух часов, как в фойе Феникса уже собралось очень много народу, разговаривая на своем родном Ноехонском бурятском языке - языке Селенгинских бурят. В фойе были выставлены работы школьников Ноехонской средней школы. 

Из Ноехонского музея привезли фотографии , письма, книги и так далее . Перед марафоном показали фильм про Селенгинский район, показали про Ноехон. Глава поселения "Ноехонское" Болхоев Цыренжап Михаилович выступил с приветственными словами и поприветствовал всех земляков. Глава Селенгинского района Станислав Дашиевич Гармаев и депутата Народного Хурала – Цыденжап Бимбаевич Батуев пожелали успехов в создании словаря. Директор Ноехонского дома культуры Марина Болхоева , и работники : Жамсаран Гендунов, Туяна Гендунова , Сарюна Цыдыпова на протяжении месяца очень активно готовились к марафону с преподавателями школы, работниками детского сада, и медицинскими работниками.

Покорили сердца всех зрителей своим звонкими, нежными голосами женский вокал Ноехонского Сельского Дома Культуры, победитель районного конкурса «Сэдьхэлэйм аялга - 2018», педагог по вокалу –Янжима Чабдакова , юная певица - Соелцэцэг Болхоева и естественно, звезда Бурятской эстрады - Дарима Цырендондопова.

Также, земляки в восторге были от мужского вокала, которые в свое время были единственным по всей республике, и до сих пор сохранили свою группу. Бархатный голос Бадмы Цыденова, как его называют – Забайкальским соловьем, нельзя спутать ни с кем.

Выступлением Эдуарда Сампилова на морин хуре произведение «Сэлэнгын дошхон цонгоолнууд» благодарные зрители были очарованы.

А дети, всех возрастов, какие красивые, талантливые! Каждый их выход на сцену, с новыми яркими танцами Ноехонцы следили затаив дыхание.

Администрация и зрители поблагодарили Заслуженных артистов Бурятии - Дамбу Занданова и Билигму Ринчинову за прекрасное исполнение песен про Родину на стихи землячки, известной поэтессы – песенника , Энгельсины Гармаевой.

Земляки - Ноехонцы, довольные, отдохнувшие от такого мощного, яркого концерта, полные эмоций еще долго не могли разойтись. Каждый делился своим впечатлением. Говорили, что, действительно как им важен в будущем свой словарь.

Издание диалектных словарей по инициативе 24 – го Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.

На благотворительный концерт, по изданию Ноехонского словаря в целом собралось 400 000. Но этих денег еще мало, нужно учитывать расходы проведения мероприятия, поэтому все еще нужна финансовая помощь.

В наше время, когда, бурятский язык, тем более диалекты, начал считаться как исчезающий, мы должны любым путем сохранить свой язык! Потому должны доказать, что мы не забыли своего языка, и выпустить словари своих диалектов!!!

Проект Буддийской традиционной Сангхи России по сохранению Бурятского языка начал давать свои плоды и станет одним из самых масштабных проектов в мире по сохранению бурятского языка. 
Впервые в Бурятии выходит словарь уникальных слов. 

- "В августе 2018 года выходит второй словарь "Морооч Хилгант нютагууды бурайд-ород хэлны толь "бурятско-русский словарь Мурочинских и Хилгантуйских бурят", слова сохраненные жителями села Мурочи и Хилгантуя. В этом словаре собраны уникальные сохраненные слова, на котором говорят и говорили первые буддисты России - верующие Хилгантуйского дацана "Балдан Брэйбун" ."

Проект под название "говорим на своем родном языке родителей" стартовал еще пару лет назад, когда проходила конференция по сохранению Бурятского языка в стенах Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева. Собрание проходило под руководством Главы Буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева. 

На конференции, где собрались все представители этнической Бурятии, было решено развивать и сохранить Бурятский язык любым способом. Так зародилась идея создания словарей бурят, проживающих в разных местах, то есть поселениях, где разговаривают отличающемся друг от друга произношением и словами. Таким образом мы сохраним разговорную речь, соберем все слова и составим самый большой словарь. 

На протяжении почти ста лет мы пытались говорить на одном диалекте, но этого изменения - говорить на одном диалекте не произошло , все всегда говорили только на языке своих родителей. Поэтому решено сохранить язык в том виде, в котором нам передавали и передают родители. Так будет легче сохранить нам бурятский язык. Ведь они думали и надеялись что мы сохраним свой язык и культуру. И к тому же мы обогатим бурятский язык новыми старыми забытыми словами. 

В августе 2018 года выходит второй словарь "Морооч Хилгант нютагууды бурайд-ород хэлны толь "бурятско-русский словарь Мурочинских и Хилгантуйских бурят", слова сохраненные жителями села Мурочи и Хилгантуя. В этом словаре собраны уникальные сохраненные слова, на котором говорят и говорили первые буддисты России - верующие Хилгантуйского дацана "Балдан Брэйбун" .

В последующем прихожанами дацана "Балдан Брэйбун" планируется создать еще 10 таких словарей.

Готовится к изданию словарь Ноехонских бурят и сегодня идет подготовка к созданию словарей и в других районах. 

Словарь Мурочинских и Хилгантуйских бурят вышел благодаря уроженцу села Большой Луг Кяхтинского района Вамбуеву Чингису. Чингис Борисович является постоянным меценатом дацана "Балдан Брэйбун", руководителем Кяхтинского землячества в г.Улан-Удэ и председателем правления Федерации спортивной борьбы Кяхтинского района. 

Совместно с Сангхой он так же планирует помочь выпустить и другие словари разных диалектов Кяхтинского района.
Чингис Борисович является меценатом строительства Дворца Будды Ваджрасатвы близ села Хилгантуй Кяхтинского района. Совместно с руководством Акционерного общества "Забайкальское горнорудное предприятие (АО "ЗГРП")" взяли на себя строительство второго этажа и крыши дворца. АО "ЗГРП" является постоянным партнером строительства дацанов и спортивных мероприятий проводимых Буддийской традиционной Сангхи России.

Восточный институт Бурятского государственного университета под эгидой Министерства образования и науки Республики Бурятия приглашает учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей принять участие в профильном летнем лагере учащихся по бурятоведению в рамках VI Международного летнего лагеря монголоведов - 2018. 

Сроки проведения: 16 июля – 23 июля 2018 г. 

Место проведения: пансионат БГУ «Байкал» (п. Максимиха, Баргузинский район, Республика Бурятия). 

Подробную информацию см. в прикрепленном файле

Страница 1 из 11

chesslogo2chesslogo2ОБУЧЕНИЕ

 

Шахматные партии

Избранные партии

В этой статье мы рассмотрим мои избранные и прокомментированные партии с различных чемпионатов. Следующую партию я играла с 12-й чемпионкой мира Александрой Костенюк на чемпионате Европы среди женщин, в напряженной борьбе мне удалось одержать победу.   Ивахинова Инна - Костенюк Александра (2446), Чемпионат Европы среди женщин, 2012 Защита Нимцовича, 1-0

Следующую партию я играла с первой доской женской сборной Грузии на том же чемпионате Европы. Хотенашвили Бела (рейтинг ELO 2490) - Ивахинова Инна, Чемпионат Европы среди женщин, 2012, 0-1
Следующую партию я играла с действующей 15-й чемпионкой мира Марией Музычук на чемпионате Европы среди женщин в 2013 году   Музычук Мария (2484) - Ивахинова Инна, Чемпионат Европы среди женщин, 2013, 0-1

Capablanca - Corzo y Prinzipe

Capablanca, Jose Raul 1901.11.17 Corzo y Prinzipe, Juan Havana 0-1  

История шахмат

История шахматнасчитывает не менее полутора тысяч лет. Изобретённые в Индии в V-VI веке, шахматы   распространились практически по всему миру, став неотъемлемой частью человеческой культуры. Существует древняя легенда, которая приписывает создание шахмат некоему брамину. За свое изобретение он попросил у раджи незначительную, на первый взгляд, награду: столько пшеничных зёрен, сколько окажется на шахматной доске, если на первую клетку положить одно зерно, на вторую — два зерна, на третью — четыре зерна и т. д. Оказалось, что такого количества зерна нет на всей планете (оно равно 264 − 1 ≈ 1,845×1019 зёрен, чего достаточно, чтобы заполнить хранилище объёмом 180 км³). Так это было, или не совсем, сказать сложно, но, так или иначе, родиной шахмат является Индия. Не позже начала VI века на северо-западе Индии появилась первая известная нам игра, родственная шахматам — чатуранга. Она имела уже вполне узнаваемый «шахматный» вид, но принципиально отличалась от современных шахмат двумя особенностями: игроков было четверо, а не двое (играли пара на пару), а ходы делались в соответствии с результатами бросания игральных костей. Каждый игрок имел по четыре фигуры (колесница (ладья), конь, слон, король) и по четыре пешки. Конь и король ходили так же, как в шахматах, колесница и слон были гораздо слабее нынешних шахматных ладьи и слона. Ферзя не было вовсе. Для выигрыша в партии нужно было уничтожить всё войско противников. Превращение шахмат в международный вид спорта С ХVI века начали появляться шахматные клубы, где собирались любители и полупрофессионалы, игравшие зачастую на денежную ставку. В течение двух последующих веков распространение шахмат привело к появлению национальных турниров в большинстве европейских стран. Выходят шахматные издания, сначала единичные и нерегулярные, но с течением времени приобретающие всё бо́льшую популярность. Первый шахматный журнал «Паламед» начал издавать в 1836 году французский шахматист Луи Шарль Лабурдонне. В 1837 году шахматный журнал появился в Великобритании, в 1846 — в Германии. В XIX веке начинают проводиться международные матчи (с1821-го) и турниры (с 1851-го). На первом таком турнире, проходившем в Лондоне в 1851 году, одержал победу Адольф Андерсен. Именно он стал неофициальным «шахматным королём», то есть тем, кого считали сильнейшим шахматистом мира. В последствии это звание оспорил Пол Морфи(США), выигравший в1858 годуматч со счётом +7-2=2, однако после ухода в1859 годуМорфи с шахматной сцены Андерсен вновь стал первым, и лишь в1866 годуВильгельм Стейниц выиграл у Андерсена матч со счётом +8-6 и стал новым «некоронованным королём». Первымчемпионом мира по шахматам, который официально носил это звание, стал тот жеВильгельм Стейниц, победивИоганна Цукертортав первом в истории матче, в соглашении о котором появилось выражение «матч на первенство мира». Таким образом, явочным порядком сложилась система преемственности звания: новым чемпионом мира становился тот, кто выигрывал матч у предыдущего, при этом действующий чемпион оставлял за собой право согласиться на матч или отвергнуть соперника, а также сам определял условия и место проведения матча. Единственным механизмом, способным принудить чемпиона играть с претендентом, было общественное мнение: если сильный, по общему признанию, шахматист долгое время не мог добиться права на матч с чемпионом, это рассматривалось как признак трусости чемпиона и он, спасая лицо, оказывался вынужден принять вызов. Как правило, в соглашении о матче предусматривалось право чемпиона на матч-реванш в случае проигрыша; победа в таком матче возвращала чемпионское звание предыдущему владельцу. Во второй половине XIX века на шахматных турнирах начали использоватьконтроль времени. Сначала для этого применяли обычные песочные часы (ограничивалось время на ход), что было довольно неудобно, но вскоре английским шахматистом-любителем Томасом Брайтом Уилсоном (T.B.Wilson) были изобретены специальныешахматные часы, позволявшие удобно реализовать ограничение времени на всю партию или на определённое число ходов. Контроль времени быстро вошёл в шахматную практику и вскоре стал применяться повсеместно. К концу XIX века официальные турниры и матчи без контроля времени уже практически не проводились. Одновременно с появлением контроля времени появилось понятие «цейтнот». Благодаря введению контроля времени возникли специальные формы шахматных турниров с сильно укороченным лимитом времени: «быстрые шахматы» с лимитом порядка 30 минут на игру каждому игроку и «блиц» — 5-10 минут. Впрочем, широкое распространение они получили гораздо позже. Шахматы в XX веке В конце XIX — начале XX века развитие шахмат в Европе и Америке шло весьма активно, шахматные организации укрупнялись, проводилось всё больше международных турниров. В 1924 году была созданаМеждународная шахматная федерация (ФИДЕ), первоначально занимавшаяся организацией Всемирных шахматных олимпиад. До 1948 годасохранялась сложившаяся в XIX веке система преемственности звания чемпиона мира: претендент вызывал чемпиона на матч, победитель которого становился новым чемпионом. До1921 годачемпионом оставалсяЭмануил Ласкер (второй, после Стейница, официальный чемпион мира, завоевавший это звание в 1894 году), с 1921 по1927 —Хосе Рауль Капабланка, с 1927 по 1946 —Александр Алехин (в 1935 годуАлехин проиграл матч на первенство мира Максу Эйве, но в1937в матче-реванше вернул звание и удерживал его до своей смерти в 1946 году). После смерти в 1946 году Алехина, оставшегося непобеждённым, организацию первенства мира взяла на себя ФИДЕ.Первый официальный чемпионат мира по шахматамбыл проведён в1948 году, победителем стал советский гроссмейстер Михаил Ботвинник. ФИДЕ ввела систему турниров для завоевания титула чемпиона: победители отборочных этапов выходили взональные турниры, победители зональных соревнований выходили вмежзональный турнир, а обладатели лучших результатов в последних принимали участие вкандидатском турнире, где в серии партий «на вылет» определялся победитель, которому и предстояло играть матч против действующего чемпиона. Формула матча за титул несколько раз менялась. Сейчас победители зональных турниров участвуют в едином турнире с лучшими (по рейтингу) игроками мира; победитель становится чемпионом мира. Огромную роль в истории шахмат, в особенности второй половины XX века, сыграласоветская шахматная школа. Широкая популярность шахмат, активное, целенаправленное обучение им и выявление способных игроков с детских лет (шахматная секция, детская шахматная школа была в любом городеСССР, существовали шахматные клубы при учебных заведениях, предприятиях и организациях, постоянно проводились турниры, выпускалось большое количество специальной литературы) способствовали высокому уровню игры советских шахматистов. Внимание к шахматам проявлялось на самом высоком уровне. Результатом стало то, что с конца 1940-х годов и дораспада СССР советские шахматисты практически безраздельно господствовали в мировых шахматах. Из 21 шахматных олимпиад, прошедших с 1950 по 1990 годы, команда СССР победила в 18 и ещё в одной стала серебряным призёром, из 14 шахматных олимпиад для женщин за этот же период было выиграно 11 и взято 2 «серебра». Из 18 розыгрышей звания чемпиона мира среди мужчин за 40 лет лишь однажды победителем стал не советский шахматист (это был американец Роберт Фишер), и ещё дважды претендент на звание был не из СССР (причём претендент тоже представлял советскую шахматную школу, это был Виктор Корчной, бежавший из СССР на Запад). В 1993 году Гарри Каспаров, бывший на тот момент чемпионом мира, и Найджел Шорт, ставший победителем отборочного цикла, отказались играть очередной матч на первенство мира под эгидой ФИДЕ, обвинив руководство федерации в непрофессионализме и коррупции. Каспаров и Шорт образовали новую организацию —ПША, и сыграли матч под её эгидой. Произошёл раскол шахматного движения. ФИДЕ лишила Каспарова титула, звание чемпиона мира по версии ФИДЕ разыграли между собой Анатолий Карпов и Ян Тимман, которые на тот момент имели наивысший шахматныйрейтингпосле Каспарова и Шорта. Одновременно Каспаров продолжал считать себя «настоящим» чемпионом мира, поскольку он отстоял звание в матче с законным претендентом — Шортом, и часть шахматного сообщества была солидарна с ним. В 1996 году ПША прекратила существование в результате утраты спонсора, после чего чемпионов ПША стали называть «чемпион мира по классическим шахматам». По сути, Каспаров возродил старую систему передачи титула, когда чемпион сам принимал вызов претендента и играл с ним матч. Следующим «классическим» чемпионом стал Владимир Крамник, выигравший матч у Каспарова в2000 годуи отстоявший звание в матче с Петером Леко в 2004. До 1998 года ФИДЕ продолжала разыгрывать звание чемпиона традиционным порядком (чемпионом ФИДЕ в этот период оставался Анатолий Карпов), но с 1999 по 2004 год формат чемпионата резко изменился: вместо матча претендента с чемпионом звание стали разыгрывать в нокаут-турнире, в котором действующий чемпион должен был участвовать на общих основаниях. В результате звание постоянно переходило из рук в руки и за шесть лет сменилось пять чемпионов. Вообще, в 1990-х годах ФИДЕ предприняла целый ряд попыток сделать шахматные соревнования более динамичными и интересными, а значит, привлекательными для потенциальных спонсоров. Прежде всего это выразилось в переходе в ряде соревнований от швейцарской или круговой системы к нокаут-системе (в каждом туре — матч из трёх партий на выбывание). Поскольку нокаут-система требует однозначного исхода тура, в регламентах турниров появились дополнительные партии в быстрые шахматы и даже блиц-партии: если основная серия игр с обычным контролем времени заканчивается вничью, играется дополнительная партия с укороченным контролем времени. Начали использоваться усложнённые схемы контроля времени, защищающие от жёсткого цейтнота, в частности, «часы Фишера» — контроль времени с добавлением после каждого хода. Последнее десятилетие XX века в шахматах ознаменовалось ещё одним важным событием —компьютерные шахматыдостигли достаточно высокого уровня, чтобы превзойти человека-шахматиста. В 1996 году Гарри Каспаров впервые проиграл компьютеру партию, а в 1997 — с перевесом в одно очко проиграл и матч компьютеруDeep Blue. Лавинообразный рост производительности и объёма памяти компьютеров в сочетании с улучшением алгоритмов привели к тому, что к началу XXI века появились общедоступные программы, способные в режиме реального времени играть на уровне гроссмейстеров. Возможность подключения к ним заранее накопленных баздебютовитаблицы малофигурных окончанийещё больше увеличивает силу игры машины, полностью избавляет её от опасности ошибиться в известной позиции. Теперь компьютер может эффективно подсказывать человеку-шахматисту даже на соревнованиях самого высокого уровня. Следствием этого стали изменения в формате соревнований высокого уровня: на турнирах начали использовать специальные меры для защиты от компьютерных подсказок, кроме того, полностью отказались от практикиоткладывания партий. Сократилось иотводимое на партию время: если в середине XX века норма составляла 2,5 часа на 40 ходов, то к концу века она уменьшилась до 2 часов (в других случаях — даже до 100 минут) на 40 ходов. Современное состояние и перспективы После объединительного матча Крамник — Топалов в 2006 годувосстановлена монополия ФИДЕ на проведение мирового первенства и присвоение звания чемпиона мира по шахматам. Первым «объединённым» чемпионом мира сталВладимир Крамник(Россия), выигравший этот матч. До 2013 года чемпионом мира был Вишванатан Ананд, победивший вчемпионате мира 2007 года. В2008 году состоялся матч-реванш между Анандом и Крамником, Ананд сохранил свое звание. В 2010 годупроведён очередной матч, в котором приняли участие Ананд иВеселин Топалов; Ананд вновь отстоял звание чемпиона. В 2012 годупроведён матч, в котором приняли участие Ананд и Гельфанд; Ананд отстоял звание чемпиона в тай-брейке. В2013 годуАнанд уступил звание чемпиона мира Магнусу Карлсену, досрочно победившему вматчесо счётом 6½:3½. Формула розыгрыша звания чемпиона корректируется ФИДЕ. В последнем чемпионате звание разыгрывалось в турнире с участием чемпиона, четырёх победителей претендентского турнира и трёх персонально выбранных игроков с наибольшим рейтингом. Однако ФИДЕ сохранила и традицию проведения личных матчей чемпиона с претендентом: по существующим правилам, гроссмейстер с рейтингом 2700 или выше вправе вызвать чемпиона на матч (чемпион не может отказать) при условии обеспечения финансирования и соблюдения сроков: матч должен завершиться не позже чем за полгода до начала очередного чемпионата мира. Упомянутый выше прогресс компьютерных шахмат стал одной из причин роста популярности неклассических вариантов шахмат. Начиная с 2000 года проводятся турниры по шахматам Фишера, в которых начальная расстановка фигур выбирается перед партией случайным образом из 960 вариантов. В таких условиях становится бесполезным накопленный шахматной теорией огромный массив дебютных вариантов, что, как считают многие, положительно сказывается на творческой составляющей игры, а при игре против машины заметно ограничивает преимущество компьютера в дебютной стадии игры. 

Расписание

Байкальский колледж туризма и сервиса

Утренняя группа "Белый конь"

Понедельник 9:30 - 11:00

Среда           9:30 - 11:00

Суббота        10:00 - 11:30

Улан-Удэ, Краснофлотская, 2

 Начинающая группа

 

Дневная группа "Чёрный конь"

Понедельник 16:00 - 17:30

Среда           16:00 - 17:30

Суббота        12:00 - 13:30

Улан-Удэ, Краснофлотская, 2

 Начинающая группа

     

Вечерняя группа "Белая пешка"

Понедельник 18:00 - 19:00

Среда           18:00 - 19:00

Суббота        14:00 - 15:00

Улан-Удэ, Краснофлотская, 2

 Группа дошкольников

 

Дневная группа "Белая ладья"

Вторник         16:00 - 18:00

Четверг          16:00 - 18:00

Пятница         16:00 - 18:00

Улан-Удэ, Краснофлотская, 2

 Группа II-III разрядов

     

brave

Вечерняя группа "Отважная пешка"

Вторник         18:30 - 19:30

Четверг          18:30 - 19:30

Пятница         18:30 - 19:30

Улан-Удэ, Краснофлотская, 2

 Группа дошкольников

   

Удинский пассаж

Белый слон

Утренняя группа "Белый слон"

Вторник        9:30 - 11:00

Четверг         9:30 - 11:00

Пятница        9:30 - 11:00

Улан-Удэ, Краснофлотская, 2а

 Начинающая группа

 

Дневная группа "Чёрный слон"

Вторник         16:00 - 17:30

Четверг         16:00 - 17:30

Пятница         16:00 - 17:30

Улан-Удэ, Краснофлотская, 2а

 Начинающая группа

     

Вечерняя группа "Золотая пешка"

Понедельник 17:00 - 18:00

Среда           17:00 - 18:00

Суббота        10:00 - 11:00

Улан-Удэ, Краснофлотская, 2а

 Группа дошкольников 2-го года обучения

 

brave

Вечерняя группа "Чёрная пешка"

 Вторник         18:00 - 19:00

Четверг          18:00 - 19:00

Пятница         18:00 - 19:00

Улан-Удэ, Краснофлотская, 2а

 Группа дошкольников

     

Контактная информацияchesslogo3 copy chesslogo3 copy


Местонахождения: Краснофлотская, 2, Байкальский колледж туризма и сервиса

                                  Балтахинова, 17, Удинский пассаж, блок "Е", 3 этаж, "Epsilon офис", 304

Тел.:  8 (301-2) 31-55-56, 8(914)052-55-61
e-mail: info@ivchess.com