• МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг» разместил(а) 4 фото в "Алтарганахан"
  2 нед. назад

  Хундэтэ эхэнэрнууд!
  Энэ урихан хабарай γдэр таанадые «Сэсэг» сэсрлигэй зγгhɵɵ Уласхоорондын эхэнэрнγγдэй hайндэрɵɵр хани халуунаар амаршалнабди!
  Энэ hайхан γдэр бидэ хамагын дуратай эжынэртээ, эгэшэнэртээ, басагадтаа дуу, шγлэг ба хатарнуудаа бэлэглэн баярлуулаабди.
  Хγндэтэ манай эхэнэрнγγд, манай эжынэр!
  Хододоо ута наhатай, зол жаргалтай, аза талаантай, элγγр энхэ, олон удаан жэлдэ залуу зандаа ажаhуухыетнай хγсэнэбди!

 • МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг» разместил(а) 8 фото в "Алтарганахан"
  2 нед. назад

  Манай талархал!
  Эдэбхитэй хабаадаhан мурысоонууд: "Сагаан hарын алтан мурнууд", "Yреэлнууд" гэhэн челлендж, "Шагай наадан" буряад арадай наадан.

 • МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг» разместил(а) 5 фото в "Алтарганахан"
  2 нед. назад

  «Сагаалганай найр-2023»
  «Сагаалганай найр-2023» сэсэрлигтэмнай эдэбхитэй унгэрбэ.
  Зорилго: ухибуудэй «Сагаалганай hайндэр», аман угын абдарай оньhон угэ, жороо угэ, таабари тухай мэдэсэ ургэдхэлгэ; арадай наадануудта hонирхол таталга; буряад дуунуудта, ёhо заншалнуудта hонирхол, дуратай хандалга хумуужуулгэ болоно.
  Заншалта унгэргэгдэдэг Сагаалганай найрта манай ухибууд булта буряад дэгэлнуудээ умдэжэ, бидэнэрые оорынгоо дуунуудаар, хатараар, аман угын абдараар баярлуулаа.
  Булгэм бухэн оорынгоо булгэмуудтэ Сагаалган hайндэртай танилсуулаа; ёhо заншалнууд тухай мэдэсэ ургэдхэжэ, буряад хубсаhан, hэеы гэр тухай хоорэлдоо унгэргоо. Yхибууд олон оньhон угэнуудые, таабаринуудые, жороо угэнуудые сээжээр мэдэхэ болобо. Yшоо тиихэдэнь буряад ёхор хатар ехэл ухибуудтэ hонирхолтой байба, ухибууд дуратайгаар хатараа.
  Сагаалганда зорюулжа, ухибууд элдэб оорын гараар уран бутээлнуудые хэжэ «Табан хушуу мал» гэhэн мурысоондэ хабаадаа.
  Эдэбхитэй хабаадаhан ухибууд грамотануудаар тэмдэглэгдээ.

  Таа бугэдэниие, Сагаан hараар! Сагаалганаар!
  Гаража ерэhэн Туулай жэлээр амаршалнабди!
  Гэрээр дуурэн аза жаргалтай,
  Аягаар дуурэн эдеэ сайтай,
  Табагаар халима саган эдеэтэй,
  Жаргалтай, баян бардам hуухатнай болтогой!

 • МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг» разместил(а) 8 фото в "Алтарганахан"
  2 нед. назад

  Шагай, шагай, шагайхан,
  Шагай наадан аятайхан.

  2023 оной мартын 3-да, Эдэрмэг тосхондо Хэжэнгын аймагай сэсэрлигуудэй дунда "Шагай наадан -2023" гэhэн мурысоон унгэроо. 14 булгэмууд нааданда хабаадаа. Тэдэнэй дунда манай "Сэсэг" сэсэрлиг булгэмуудэй дунда 5-дахи hуури эзэлээ.
  Хумуужэмэлнуудэй дунда:
  1 hуури - Ардан Балданов,
  3 hуури - Золто Яковлев,
  багшанарай дунда:
  Геля Баировна Цындежапова - 6 hуури
  Валентина Баторовна Намсараева - 8 hуури.

 • Биликма Анзанова » опубликовал(а) новое видео
  3 мес. назад
 • Биликма Анзанова » опубликовал(а) новое видео
  3 мес. назад
 • МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг» разместил(а) 4 фото в "Алтарганахан"
  4 мес. назад

  2022 ондо ноябриин 9-ндэ манай хуугэдэй сэсэрлигтэ "Урданайнгаа наадануудые hэргээе" гэhэн аймагай мурысоон унгэроо. Мурысоондэ хабаадаhан хуугэдэй сэсэрлигууд:
  Загаhатын хуугэдэй сэсэрлиг - "Одон",
  Могсохоной хуугэдэй сэсэрлиг - "Наран",
  Хэжэнгын хуугэдэй сэсэрлиг - " Жаргал",
  Ушхайтын хуугэдэй сэсэрлиг
  Хэжэнгын хуугэдэй сэсэрлиг - "Сэсэг".
  Мурысоонэй гол шухала зорилго: буряад хэлэ хугжоолгэ, үндэһэн буряад арадайнгаа нангин һайхан һургаалнуудта, ёһо заншал, заабаринуудта hургалга болоно.
  Хэр угһаа хойшо дамжан ерэһэн һонирхолтой нааданууд олон юм. Буряад арадай нааданууд, үни холын сагһаа, өөрын онсо илгаатай юм. Үндэһэн буряад нааданууд олонхи ушарта хүнүүдые, илангаяа үхибүүдые хурдан солбон, һанаамгай, һонор ухаатай, бодолоо түргэн гүйлгэхэ, һүбэлгэн болохо хэрэгтэ угаа ехэ нүлөөтэй, удха шанартай юм.
  Хабаадаhан хуугэдэй сэсэрлигууд: "Бээлэй тууха", "Алта нюулга", "Шагай наадан", "Тэбэг сохихо","Шоно ба тарбагад" гэhэн наадануудые харуулжа, маанадые баярлуулаа.
  дахин һэргээгдэжэ эхилэнхэй. Тэдэнэй тоодо
  Элинсэг хулинсагаймнай эхэ эсэгын hургаалнуудые ёhо заншалнуудые, наадануудые ургэноор хэрэглэн ябая, юундэб гэхэдэ ухибууд балшар бага наhанhаа энэ сэсэн hургаалнуудые ойлгожо, хадуужа абабал, турэhэн тоонто нютагтаа, эхэ эсэгэдээ, аха дуунэртээ, нухэдтоо муугаар хандаха еhогуй, дуратай болохо гэжэ hанагдана.
  Мурысонэй дунгууд:
  1 hуури - Хэжэнгын хуугэдэй сэсэрлиг - "Жаргал"
  2 место, Могсохоной хуугэдэй сэсэрлиг - " Наран"
  3 место - Хэжэнгын хуугэдэй сэсэрлиг - " Сэсэг"

  --

 • МАДОУ Детский сад №52 "Ая-ганга" общеразвивающего вида разместил(а) 7 фото в "Алтарганахан"
  5 мес. назад

  Буряад хэлэмнай мандаха болтогой!
  (52- дохи « Ая-ганга» сэсэрлигтэ үнгэрһэн « Эрхим диктант» тухай)
  Жэл бүри намарай һайхан сагта, октябрь һарын туршада, түрэл буряад хэлэнэйнгээ үдэрнүүдые Буряад орондомнай хаа хаанагүй үргэнөөр тэмдэглэдэг. Энэ үдэрнүүдтэ һуралсалай бүхы дээдэ, дунда болон һургуулиин урдахи наһанай эмхи зургаанууд элдэб янзын арга хэмжээнүүдые үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэнэ.
  Энэ габшагай һарада Улаан – Үдэ хотын манай 52- дохи «Ая-ганга» сэсэрлиг баһал эрхимээр хабаадажа, хэмжээ ябуулгануудые сэсэрлигэйнгээ дотор болон Советскэ аймагай, Улаан – Үдэ хотын сэсэрлигүүдэй дунда эдэбхитэйгээр үнгэргэбэбди.
  Олон тоото хэмжээ ябуулгануудай нэгэн « Эрхим диктант» үнгэрөө. «Ая - ганга» сэсэрлигэймнай 2 байшанай ажалшад олоороо хабаадажа, түрэл буряад хэлэндээ дуратайгаа, түрэл хэлэеэ мэдэдэгээ гэршэлээ.
  Энэ диктант бэшэһэн хабаадагшаднай булта грамота , баталамжануудта хүртөө. Саашадаа түрэл хэлэеэ үри хүүгэдтээ, ургажа ябаһан «улаан бургааһадтаа» дамжуулжа, улам саашаа буряад хэлэмнай хүгжэхэнь болтогой.
  Буряад хэлэеэ нэбтэрүүлэн хэлэжэ, хөөрэжэ һургалгын проект 3 – дахи жэлээ бэелүүлэгдэжэ байһан дээрэһээ, манай ажалшад, багшанар, хүмүүжүүлэгшэд ехэ оролдосотойгоор үдэр бүриингээ ажал буряад хэлэтэеэ холбоотойгоор үнгэргэдэг.
  Энээнһээ уламжалан баһал «Эрхим диктант» аймагай хэмжээндэ үнгэрөө. Эндэ аяар 13 сэсэрлигэй түлөөлэгшэд хабаадажа, баһал өөрынгөө мэдэсэ, шадабари харуулаа. Энэ ажалаймнай жюри гэхэдэ, Буряад орондоо мэдээжэ, профессор, ГАУ ДПО БРИОП кафедрын доцент Содномов С. Ц, Буряад Уласай эрдэм болбосоролой яаманай, буряад хэлэнэй хүгжэлтын түбэй багша Будаин Б. Б болон 1- дэхи «Номина» сэсэрлигэй захирал Сандакова О. Д гэгшэд бэшэмэл ажал шалгажа, дүнгүүдые элирүүлээ.
  1 – дэхи һуурида Ламбаева Оюна Владимировна( «Зорька»104 сэсэрлиг) эзэлбэ, 2- дохи һуурида – Будаин Сэсэгма Михайловна (15 «Радуга» сэсэрлиг) ба Цыбикмитова Татьяна Лубсановна(27 «Сэсэг» сэсэрлиг) эзэлбэд, харин 3 – дахи һуурида – Цыренова Жаргалма Владимировна (104 «Зорька» сэсэрлиг) ба Жапова Аюна Баясхалановна (5 «Хрусталик» сэсэрлиг) эзэлбэд.
  Саг ерэхэ бүри буряад араднай улам саашаа хүгжэг !
  Ган гасуурта ядадаггүй,
  Үндэһэ бүхэтэй алтарганадал,
  Газар дэлхэйдэ гансахан
  Үндэһэн хэлэеэ мандуулаял !
  Д. Д. Санжаева , 52 – дохи « Ая ганга» сэсэрлигэй буряад хэлэнэй багша

 • Раиса » опубликовал(а) новое видео
  5 мес. назад
 • Раиса » опубликовал(а) новое видео
  5 мес. назад
 • Зандынова Лхамажап Баировна разместил(а) 23 фото в "Алтарганахан"
  6 мес. назад

 • Зандынова Лхамажап Баировна создал(а) новое событие: Республиканский семинар «Промежуточные итоги реализации...
  6 мес. назад
 • МАДОУ Детский сад №52 "Ая-ганга" общеразвивающего вида разместил(а) 8 фото в "Алтарганахан"
  6 мес. назад

  Сэсэрлигэймнай талмай дээрэ гоё hайхан hэеы гэр hуурияа оложо, үхибүүднай баяртай. Энэ hэеы гэр грантын шагналда хүртэжэ, сэсэрлигэймнай ажалшадай амжалта гэршэлнэ.
  Урда сагhаа хойшо буряад арад зон Нараа хаража,ажабайдалаа түхеэрдэг байhан. Иимэ байдалтай буряад арадайнгаа ёhо заншалтай сэсэрлигэймнай үхибүүд дүтэ танилсаха аргатай болонхой.

 • МАДОУ Детский сад №52 "Ая-ганга" общеразвивающего вида разместил(а) фото в "Алтарганахан"
  6 мес. назад

  Манай сэсэрлигэй багшанар ба хүмүүжүүлэгшэдэй бүтээhэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ хэрэглэхэ hуралсалай методическа пособинууд

 • МАДОУ Детский сад №52 "Ая-ганга" общеразвивающего вида разместил(а) фото в "Алтарганахан"
  6 мес. назад

  Буряад оньһон үгэнүүд үхибүүдтэ
  Һургуулиин урдахи наһан – үхибүүдэй хэлэлгын эдэбхитэй мэдэрэлгын хаһа болоно, хэлэлгын фонетическэ, лексическа ба грамматическа тала хүгжэнэ. Тиимэһээ хүүгэдэй сэсэрлигтэ оньһон үгэнүүдые хэрэглэхэдэ, үхибүүдэй хэлэлгэдэ ехэ туһа боложо үгэнэ. Үхибүүдэй бага наһанһаа эхилжэ, буряад хэлэнтэеэ танилсуулхада, саашадаа үхибүүн түрэл хэлэеэ мартангүй хэрэглэхэ болоно.
  Сэсэрлигэй һуралсалай үйлэнүүдтэ буряад оньһон үгэнүүдые хэрэглэбэл, хүмүүжүүлгын үүргэһээ гадна, хадуужа абалга ба хэлэлгэ хүгжэнэ. Оньһон үгэнүүд богонихонуудшье һаа, тодоор хэлэгдэжэ, буряад хэлэнэймнай «барилгын хэрэгсэл» боложо үгэнэ.
  Бүхы һуралсалай үйлэнүүдтэ оньһон үгэнүүдые хэрэглэхэ хэрэгтэй. Оньһон үгэнүүдые темэдэ тааруулан,һуралсалай үйлын һуралсалай, хүгжөөлгын ба хүмүүжүүлгын зорилгонууд табигдана.
  Эртэ урда сагһаа аман үгөөр дамжуулагдажа, буряад арадай сэсэн һургаал зааһан, хүнэй һайн абари зан харуулһан, муу ябадал буруушааһан г.м арадай аман зохёол үхибүүдэй бага наһанһаа түрэл нютагтаа, буряад арадтаа дурлал, омогорхол түрүүлнэ, хэлэлгэ хүгжөөжэ баян болгоно. Арадай аман зохёолой бага жанр ходо хэрэглэжэ байбал, үхибүүн арадай хэлэһэн оньһон үгэнүүдые хадуужа абаха, удхынь ойлгохо болохо, ямар ушарта хэрэглэхэб гэһэн шадабаритай болохо.

 • МАДОУ Детский сад №52 "Ая-ганга" общеразвивающего вида разместил(а) 3 фото в "Алтарганахан"
  6 мес. назад

  Хүүгэдые буряад аман зохёолтой танилсуулгын
  «Аман үгын абдар» гэһэн нэмэлтэ программа
  «Аман үгын абдар» гэһэн нэмэлтэ программа һургуулида ороодүй үхибүүдэй арадай сээжэ зохёолой уран һайханай, мэдэсэ- хэлэлгын хүгжэлтэдэ хандажа зохёогдонхой. Буряад арадай соёл культура, ёһо заншалтай үхибүүдые танилсуулха гэһэн мүнөө сагай эрилтэнүүдэй нэгэн болоно.
  Буряад арадайнгаа ёһо гурим сахиха, уран һайханай хүгжэлтэ , хүн ба тойроод байһан юртэмсын холбоо баримталан хэдэн жэлэй, хэдэн угай хэмжээндэ дамжуулагдажа байһан арадай педагогика ургажа ябаа багашуулда һуралсалай ба хүмүүжүүлгын эхин болоно. Түрэл арадаймнай гүн удхатай ёһо заншал, буряад арадай һайхан абари зан шэнгээһэн арадай педагогика хадаа хэдэн зуун жэлэй туршада үеһөө үедэ дамжуулагдаһаар.
  Зохёохо аргын удха ойлголго ба тэрэниие хэрэглэлгэ мүнөө сагай байдалда хүгжэлтын үндэһэн болоно . Һургуулиин наһа гүйсөөгүй үхибүүдэй хүмүүжүүлгэдэ арадай педагогика ехэ нүлөө үзүүлнэ. Томо хүнэй ба үхибүүнэй, үхибүүдэй хоорондоо харилсахада, арадай аман зохёолой нааданай, уран һайханай түхэлнүүд багашуулай ухаалдин абалгада, бодон үзэлгэдэ,наһанайнь шадабариин хэрэглэлгэдэ туһатай. Үеһөө үедэ дамжуулагдан, хүүгэдэй арадай аман зохёол , наһанайнь һанаа сэдьхэлдэ таарама удха ба түхэлтэй болоно. Үхибүүдтэ зорюулһан арадай аман зохёол саашадаа болбосорон хүмүүжүүлгын шатада горитой нүлөө үзүүлжэ, ухаан бодолоороо , бэе тамираараа хүсэд түгэлдэр хүгжэхын түлхюур боложо үгэнэ.
  Арадай аман зохёолдо бүхы жанрай зохёолнууд ородог. Драма, лирика, онтохонууд болон гол геройнууд тухай дуунуудшье ороно. Арадай аман зохёолтой танилсахадаа үхибүүн ганса буряад хэлээр дуугарна бэшэ, харин түрэл арадайнгаа ёһо заншал, оршон байдалай уран һайхантай танилсана.
  Фольклор – арадай аман зохёол. Эндэ онтохонууд, оньһон үгэнүүд, зугаа үгэнүүд, таабаринууд г.м ороно. Арадай аман зохёол түрэл буряад арадай байдал харуулна. Арадай аман зохёолтой үхибүүдые танилсуулга, тэдэнэй болбосорон хүгжэлтэдэ ехэ туһатай.
  Энэ программын тон шухала удха шанарынь гэхэдэ, хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэдтэ һуралсалай үйлын ябасада нэмэри туһа боложо, мүнөө сагай телевидени, компьютер, интернет хэрэглэжэ, үхибүүдэй һонирхол татажа, түрэл буряад арадайнгаа ёһо заншал алдангүй , саашань дамжуулха гэһэн зорилго табигдана.

 • МАДОУ Детский сад №52 "Ая-ганга" общеразвивающего вида разместил(а) фото в "Алтарганахан"
  6 мес. назад

  Манай 52 «Ая-ганга» сэсэрлиг 52- дохи «Ая-ганга» сэсэрлигэй гол хүгжэлтын нэгэниинь хадаа түрэл буряад арадай баялигтай танилсалга болоно....
 • МАДОУ Детский сад "Жаргал" Кижингинского района » опубликовал(а) новое видео
  6 мес. назад
 • МБДОУ Могсохонский детский сад "Наран" » опубликовал(а) новое видео
  6 мес. назад